تری پکر با نیم کارتن چسب هات ملت
1399/12/26
کارتنینگ Wrap around
1399/12/26