دستگاه بسته بندی محصول در کارتن
کارتنینگ با چسب هات ملت (تری پکر)
1399/12/26
کارتنینگ Wrap around
1399/12/26